گروه آموزشی دوره ی ابتدایی

هماهنگ کننده فعالیت های علمی و آموزشی مدارس ابتدایی ایران در سرپرستی شبه قاره هند

نمونه سئوالات تشریحی وکامل کردنی علوم پنجم از بخش های 5-6-7-8

                                                                       به نام خدا

نام ونام خانوادگی ......................            امتحان : علوم پنجم

                                                                    .  اسفندماه89                                                   بخش های 5-6-7-8 

 

بارم

 

ردیف

1

فسیل چیست؟

 

 

1-

5/1

زمین شناسان با مطالعه ی سنگ های رسوبی چه اطّلاعاتی را به دست می آورند؟

 

 

 

 

2-

1

چرا از بدن جان داران ساکن خشکی ها ، کمتر فسیل تشکیل می شود؟

 

 

 

3-

1

 

خرابی های حاصل از زمین لرزه به چه عواملی بستگی دارد؟

 

 

 

4-

 

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

75/0

5/0

بعد از نابودی داینوسورها ، ............و.............فراوان شدند.

 

وجود ................برای کشاورزی لازم است.

 

رنگ قرمز برخی از خاک ها به علّت ........................است.

 

در میان جان داران ساده ،................مانند گیاهان ، سبزینه (کلروفیل) دارندوبیشتر آن ها در .........زندگی می کنند.

 

فراوان ترین جان داران روی زمین..................هستند.

 

5-

 

6-

 

7-

 

8-

 

9-

1

چرا نباید همه ی فسیل های یک منطقه را جمع آوری نمود؟

 

 

10-

5/1

خاک به چه صورت هایی تشکیل می شود؟

 

 

 

 

11-

1

خاک در بیابا ن ها بیشتر تشکیل می شود یا در جاهای پرباران ومرطوب ؟ دلیل بیاورید.

 

 

 

 

12-

1

گیا خاک چیست؟

 

 

 

 

13-

1

 چه عواملی باعث فرسایش خاک می شود؟

 

 

 

 

14-

1

. دو فایده و دو ضرر قارچ ها را بنویسید.

 

 

 

 

15-

1

جنس پوسته ی زمین چیست وچرا برای ما اهمّیّت دارد؟

 

 

 

 

16-

1

گر باکتری های تجزیه کننده درطبیعت نباشند،چه می شود؟ 

 

 

 

 

17-

1

هنگام وقوع زمین لرزه اگر داخل ساختمان باشید  چه کار می کنید؟ (دو مورد)

 

 

 

 

 

18-

1

آتش فشان چگونه تشکیل می شود؟

 

 

 

 

19-

75/0

زمین دارای چند لایه است ؟ آنها را بنویسید

 

 

19-

75/0

ترتیب پیدایش جان داران دریا را بنویسید.(بی مهره ها – تک سلولی –ماهی ها)

 

 

 

 

 

 

20-

75/0

؟ فایده های جلبک ها را بنویسید.

 

 

 

  بارم نمرات در سمت راست آمده است.وردیف در سمت چپ

21-

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 0:7  توسط مدیرگروه آموزشی ابتدایی - سیدعلی موسوی   |